GeForce GTX 1650 Ultra 4G-V

  •   SPT*/
  •   RGB light /
  •    I.P.P Power* /
  •   One-Key OC